کارگاه الکترونیک تجهیزات پزشکی

  • ي, ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ - ۱۱:۰۷

در ادامه اولین کارگاه کارعملی درزمینه الکترونیک تجهیزات پزشکی در مرکز مهارت های فناوری تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجویان به تعمیر بردهای الکترونیکی،لحیم کاری،غلت کش و آشنایی کامل با تمام المان های مدار پرداختند.